WYMAGANIA PRAWNE

Mały plan przedstawia ewakuację ze szkoły lub przedszkola

GDZIE I KIEDY NALEŻY WYKONAĆ PLAN ?


Niewiele osób odróżnia plany ewakuacyjne od części graficznej (planów obiektu) opracowanej na potrzeby Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. To są 2 odrębne opracowania. Choć w praktyce - właściciele, zarządcy lub administratorzy obiektów wykorzystują te opracowania do wywieszenia jako plany ewakuacji z budynku (obiektu). To nie jest błąd - ponieważ plany te powinny określać również kierunki ewakuacji. Wczytując się w przepisy, można je zinterpretować, że w każdym obiekcie, gdzie przebywają ludzie - powinny być wywieszone plany ewakuacyjne ! Opracowane plany umieszczamy w miejscu dostępnym i przede wszystkim widocznym !

Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej:

Zgodnie Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań ... ;
 • wyposażyć budynek (...) w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń ppoż (...) ;
 • zapewnić osobom w budynku (...) bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek (...) do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru (...) .
Oprócz wyposażenia budynku w znaki ewakuacyjne oraz oświetlenie ewakuacyjne (jeżeli jest wymagane), kolejnym elementem będzie umieszczenie w widocznym miejscu PLANU EWAKUACJI - do zapoznania dla osób, które przebywają w budynku pierwszy raz. W ostatnim czasie Państwowa Straż Pożarna szczególną uwagę zwraca podczas kontroli na takie nietypowe obiekty jak: ESCAPE ROOM-y czy LASER HOUSE. Bo właśnie od znajomości obiektu będzie w dużej mierze zależeć bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi. Tutaj plany ewakuacyjne są wręcz niezastąpione. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 tekst jednolity)

Placówki Oświatowe:

W każdym budynku prowadzącym działalność oświatową podlegającą pod zakres Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, musi być umieszczony Plan Ewakuacji w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Podstawa prawna: § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) Dodatkowo, na podstawie tego planu oraz wytycznych z Rozporządzenia MSWiA - co najmniej raz w roku istnieje obowiązek przeprowadenia tzw. próbnej ewakuacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z póź.zmianami)

Obiekty i budynki Muzeum:

W tych obiektach również polski ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż wymagany jest w każdym z tych budynków plan ewakuacji oraz dodatkowo przeprowadzanie cyklicznie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Plany Ewakuacji powinny być umiejscowione w widocznym i ogólno dostępnym miejscu. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(Dz.U. 2014 poz. 1240)

Hotele, pensjonaty i motele:

Na podstawie zalecenie Rady Europejskiej 86/666/EWG w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w istniejących hotelach, każdy obiekt hotelowy musi posiadać Instrukcje przeciwpożarowe oraz PLANY POMIESZCZEŃ Z ZAZNACZONYMI DROGAMI EWAKUACYJNYMI. Plany powinny być umieszczone w KAŻDYM pomieszczeniu zajmowanym zwykle przez GOŚCI lub personel.
Podstawa prawna: Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. (86/666/EWG)

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Rozporządzenie MSWiA szczegółowo określa, jaki jest zakres Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Oprócz obszernej części opisowej, powinna też zawierać część graficzną: "plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych". Właśnie ta część graficzna (plany obiektów) niejednokrotnie wykorzystywane są jako plany ewakuacyjne. Nie jest to błąd, jednak na takim planie znajduje się zbyt wiele informacji niepotrzebnych do ewakuacji, które zamazują czytelność tych istotnych elementów ewakuacyjnych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z póź.zmianami)

ZAPRASZAMY NA NASZ BLOG !

Od wielu lat opracowujemy schematy i rysunki dróg ewakuacyjnych. Wykonaliśmy już ich ponad 5000 ! Przez cały ten okres spływają do nas pytania od naszych klientów i osób nieposiadających wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dlatego zdecydowaliśmy się na założenie strony, na której wyjaśniamy na bieżąco większość nurtującycj Państwa pytań. Oczywiście każdemu odpowiadamy bezpośrdnio na e-maila lub telefonicznie, jednak dodatkowo zamieszczamy je na naszym Blogu z planami ppoż. Wiedza ta będzie służyła również dla innych, w celu wyjaśnienie niektórych wątpliwości w bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Nasz Blog o planach ....
wzór planu ewakuacji budynku - przykład opracować plan ewakuacji - wykonać, zrobić, opracowanie

PLAN EWAKUACJI ONLINE

admin@planobiektu.pl

PLANY EWAKUACJI

Cena jak zrobić przykład ewakuacji - Instrukcja
SZYBKO I TANIO - PLANY PRZEZ INTERNET !!!


RZUT KONDYGNACJI
Jako podkład do opracowania każdego planu ewakuacji, niezbędny jest nam rzut kondygnacji. Może on być z projektu budowlanego, inwentaryzacji budynku lub nawet odręcznie narysowany (długopisem). Nasze opracowania wykonujemy od początku sami. Ściany nośne, działowe i elementy konstrukcyjne, schody, okna, drzwi oraz aranżacja wnętrza (jeżeli istnieje potrzeba) - rysujemy od podstaw. Dlatego są to plany, którymi warto się pochwalić i wywiesić je w miejscu widocznym i ogólnodostępnym. Na każdym planie ewakuacyjnym wytyczamy drogi i kierunki ewakuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfiką i możliwościami danego budynku oraz wytycznymi i zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, które zawierają na rzucie kondygnacji:
 • dojścia, przejścia i wyjścia ewakuacyjne,
 • drogi i kierunki ewakuacyjne,
 • miejsce gaśnic i hydrantów,
 • sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dodatkowe, ważne informacje.
KIERUNKI EWAKUACJI
Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz nasze 30 letnie doświadczenie zawodowe, jesteśmy w stanie wyznaczyć prawidłowo optymalne drogi ewakuacyjne dla każdego budynku (obiektu) na odległość. Na planie umieszczamy również miejsca usytuowania znaków ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach, w tym poziomych i pionowych ciągach komunikacyjnych.

znak ewakuacyjny w dół budynku znak drzwi ewakuacyjne obiektu piktogram - Miejsce zbiórki do ewakuacji piktogram ewakuacja w górę firmy piktogram drabina ewakuacyjna znak apteczka bezpieczeństwa dla ewakuacji znak ewakuacja w prawo


OZNAKOWANIE SPRZĘTU PPOŻ.
Ważnym jest również, aby na każdym planie ewakuacyjnym kondygnacji zaznaczyć piktogramami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych takich jak: gaśnice, hydranty, przyciski alarmowe (ROP), sterowanie klapami dymowymi, główne wyłączniki prądu.
znak gaśnica przeciwpożarowa znak hydrant przeciwpożarowy znak przycisk pożarowy piktogram przedstawiającyklapa pożarowa znak drabina ewakuacyjna znak telefon alarmowy do ewakuacji znak drzwi pożarowe


DODATKOWE INFORMACJE
W ramach każdego zlecenia, na życzenie klienta, na planach zaznaczamy dodatkowe informacje służące bezpieczeństwu osób przebywających w budynku. Na planie można również nanieść inne dane informacyjne (np. telefony alarmowe) jak również marketingowo-reklamowe.

evacuation znak przedstawia zakaz palenia znak ppoż. zawór gazu znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu znak przeciwpożarowy wyłącznik wody ewakuacyjna syrena przeciwpożarowa znak strefa zagrożania wybuchem znak droga pożarowa do ewakuacji


PRZYKŁADOWE PLANY
PLAN EWAKUACJI BUDYNKU - podczas pożaru Jak gdzie wykonać plan ewakuacji z budynku przedszkola Wzór i przykład planu ewakuacyjnego Cena Planu ewakuacji - schemat Plan ewakuacji budynku - ewakuacyjny przykład i wzór FIRE EVACUATION Plany ewakuacyjne hotel Instrukcja cena i wzór wykonania planu ewakuacji Instrukcja - schemat przedstawiający ewakuację z przedszkola i szkoły Narysowań PLAN EWAKUACJI - wykonać, zrobić Duży plan ewakuacji szkoły - BIG FIRE EVACUATIONPLAN EWAKUACJI ONLINE

admin@planobiektu.pl

GRAFICZNE PLANY OBIEKTU

KAŻDĄ KRESKĘ I ZNAK NA PLANIE RYSUJEMY OD PODSTAW !
* RZUT KONDYGNACJI *
Wzór i przykład planu do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
SZYBKO I TANIO - U NAS ZAMÓWISZ PRZEZ INTERNET !!!
Zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnątrznych i Administracji, plany obiektu przewidziane dla Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, muszą być opracowane dla KAŻDEJ kondygnacji budynku i zawierać poniższe dane w formie znaków graficznych:
 • lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • wytyczone kierunki i wyjścia ewakuacyjne,
 • powierzchnię każdego pomieszczenia w budynku,
 • klasyfikację kategorii zagrożenia ludzi(ZL),
 • liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach,
 • liczbę osób na poszczególnych kondygnacjach,
 • podział kondygnacji na strefy pożarowe,
 • lokalizację materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • lokalizację pomieszczeń jako stref zagrożenia wybuchem,
 • sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych itp.

SPRAWDŹ: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Urządzenia przeciwpożarowe:znak urządzenia przeciwpożarowe 
Na każdym planie obiektu (każdej kondygnacji), w sposób graficzny muszą być zaznaczone miejsce lokalizacji WSZYSTKICH gaśnic, hydrantów i innych urządzeń wraz z miejscami ich sterowania (np. klapy dymowe, przyciski pożarowe (tzw. ROP). W sposób uzgodniony z właścicielem obiektu - ustalamy lub nanosimy je w miejscach już istniejących bądź proponujemy własną lokalizację, mając na uwadze przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście na naszych planach umieszczamy tylko aktualne znaki zgodne z normą: PN ­ EN ISO 7010. Dodatkowy, szczegółowy opis podajemy w "legendzie" na planie.
Kierunki ewakuacji: znak kierunki ewakuacyjne
Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) jako strażacy, bez problemu mamy możliwość wytyczyć główne drogi ewakuacyjne oraz przejścia, dojścia i wyjścia ewakuacyjne z budynku. Potrzebny nam będzie jedynie skan rzutu danej kondygnacji. Na tej podstawie wyznaczamy w formie graficznej kierunki oraz drogi ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne (komunikację) oznakowujemy podkładem koloru jasnej zieleni, natomiast kierunki ewakuacji zaznaczając je w formie czytelnych strzałek w kolorze zielonym uzupełniając piktogramami ewakuacyjnymi.
Znaki ewakuacyjne: logo znak ewakuacyjny
Podstawową zasadą rozmieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych jest wymóg, aby z każdego miejsca, w którym może zajść wątpliwość co do kierunku przebiegu drogi ewakuacyjnej, widoczny był znak określający jej kierunek. Wielkość znaków powinna być dobierana z uwzględnieniem zależności, której zastosowanie pozwoli na odczytanie znaku z określonej odległości. Przy rozmieszczaniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić również uwagę na ich usytuowanie względem źródeł światła. W trakcie opracowywania graficznego planu obiektu do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, możemy je zaproponować Państwu, mając na uwadze aktualne przepisy i normy w tym zakresie. Wtedy na plan obiektu nanosimy znaki (piktogramy) ewakuacyjne w miejscach optymalnych mając na uwadze rozkład ciągów komunikacyjnych oraz istniejącą już aranżację wnętrz. Oczywiście zamieszczamy tylko aktualne znaki zgodne z normą: PN ­ EN ISO 7010. Szczegóły dodatkowe oznakowania podajemy w "legendzie" na każdym planie.
znak gaśnica pożarowa znak zbiórka dla ewakuowanych obiekt hydrant przeciwpożarowy znak drzwi ewakuacyjne FIRE EVACUATION PLAN - ewakuacji ALARM pożarowy do ewakuacji ALARM

* USYTUOWANIE I TEREN PRZYLEGŁY *
Sytuacyjny Plan do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Plan Sytuacyjny do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Instrukcja plan sytuacyjny - schemat usytuowania instrukcji
PLAN SYTUACYJNY - CZĘSTO POMIJANY !!!
Tego planu nie może zabraknąć w żadnej części graficznej do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W momencie przyjazdu służb ratunkowych (np. Państwowej Straży Pożarnej) na teren zakładu (firmy) - w pierwszej kolejności KDR (dowódca akcji) zarząda wskazania wielu informacji, które będą potrzebne w pierwszej fazie akcji. Tylko na tym planie, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA "Usytuowanie i teren przyległy", MUSIMY zaznaczyć w sposób graficzny poniższe, podstawowe elementy:
 • wyjścia ewakuacyjne z budynków,
 • usytuowanie kurków głównych instalacji gazowej,
 • odległości od sąsiadujących obiektów,
 • drogi pożarowe i drogi dojazdowe do obiektu,
 • powierzchnię całkowitą budynku,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej,
 • lokalizację materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • klasyfikację kategorii zagrożenia ludzi (ZL),
 • miejsce lokalizacji IBP dla ekip ratunkowych,
 • hydranty zewnętrzne i inne źródła czerpania wody,
 • wjazd na teren ogrodzony,
 • ilość kondygnacji i wysokość budynku itp.

Wjazd na teren ogrodzony: znak teren ogrodzony szkoły, przedszkola
Często zapominany element w graficznych opracowaniach. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, na planie "Usytuowanie i teren przyległy" MUSIMY wskazać (oznakować) wyrażnie miejsce wjazdu na teren ogrodzony, niejednokrotnie będzie to kilka miejsc. Jeżeli na planie będzie to widoczne, wtedy KDR (Dowódca akcji) będzie wiedział jak i którędy jest możliwość skierowania odpowiednich sił i środków do miejsca interwecji (akcji).
Instrukcja dla służb: znak instrukcja
Ustawodawca przewidział również konieczność przechowywania całej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na potrzeby służb ratunkowych. Dostępność do tej dokumentacji musi być całodobowy. Przeważnie jest to budynek lub pomieszczenie, gdzie jest osoba 24h/dobę (portiernia, stróżówka, pomieszczenie ochrony). Na planie graficznym "Usytuowanie i teren przyległy" również jest obowiązek zaznaczenia takiego miejsca (lokalizacja dla służb ratunkowych). Tutaj niestety nie istnieje piktogram czy znak zgodny z normą - trzeba widocznie oznakować i opisać to w legendzie do planu.
Odległość od obiektów: odległości od sąsiadujących obiektów
Na potrzeby Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, musimy dokonać pomiarów odległości od sąsiadujących obiektów względem naszego budynku. Dane te następnie musimy w formie graficznej nanieść na plan "Usytuowania i terenu przyległego". Ma to na celu przede wszystkim zobrazowanie dla służb ratunkowych potencjalnie zagrożone obiekty w trakcie akcji (np. promieniowanie termiczne, tzw. ognie lotne czy też zawalenie się konstrukcji). Dodatkowo obrazuje to na planie, na potrzeby obliczeń i założeń do akcji ratowniczej, proporcje wielkości obiektów do odległości względem innych - sąsiadujących obiektów.
Hydranty i źródła wody: plan przeciwpożarowy hydrant 
Prawidłowo utrzymywana zewnętrzna sieć hydrantowa na terenie zakładu, jako zewnętrzne źródło zasilania wody podczas pożaru, to niejednokrotnie dużo szybsza i sprawniejsza akcja gaśnicza. Niestety niejednokrotnie same hydranty zewnętrzne mają złe parametry wydajności, ciśnienia lub są niesprawne. Wtedy Straż Pozarna musi wspomagać się alternatywnymi źródłami wody - jako punkty czarpania wody do celów przeciwpożarowych. Na planach obiektu "Usytuowanie i teren przyległy" należy oznakować miejsce lokalizacji hydrantów (podziemnych i nadziemnych) jak również inne źródła czerpania wody.
Drogi pożarowe: droga pożarowa do ewakuacji
Jeżeli istnieje zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązek zachowania (doprowadzenia) drogi pożarowej do danego budynku, na planie "Usytuowanie i teren przyległy" musimy odpowiednio zaznaczyć jej kierunki (strzałkami) oraz dodatkowo oznakować piktogramem ppoż. Droga ta powinna przebiegać od wjazdu na teren ogrodzony do końca drogi wzdłuż budynku - przeważnie musi być zakończona placem manewrowym o wymiarach min. 20x20m.

znak do planówznak do planów ewakuacji Duży Plan przedstawia ewakuację z budynku przedszkola - obiektu schemat evacuation Fire plan - Schemat ewakuacji budynkuznak do planów ewakuacyjnych Evacuation plan FIREznak do planu ewakuacji znak do planu ewakuacji z budynku

plan ewakuacji obiektu do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji budynku do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Plan do instrukcji pożarowej budynku - schemat plany ewakuacji budynku i firmy do instrukcja przeciwpożarowa

Więcej na stronie: www.planobiektu.pl


PLAN EWAKUACJI ONLINE

admin@planobiektu.pl

JAK ZAMÓWIĆ PLAN ?

zamówienie planów - cena

NIC PROSTSZEGO ... kilka kroków


1. Zrób skan lub zdjęcie rzutu kondygnacji (nawet telefonem).
2. Wyślij nam zdjęcie e-mailem.
3. Uzgodnimy koszt wykonania (dogodny dla Państwa).
4. Po akceptacji odeślemy gotowy plan ewakuacji.
5. Ewentualne zmiany i poprawki - j.w
6. Nawet do 24h plany ewakuacji są u Państwa w skrzynce !!!
Jesteśmy otwarci i elastyczni na propozycje ceny wykonywanej usługi.
Skontaktuj się z nami (telefonicznie, email lub osobiście).


SPRAWDŹ JAK SZYBKO I TANIO - TO NIC NIE KOSZTUJE !!!

NazwaOpisCena
Plan ewakuacjiKondygnacja / sztukaod 90 zł
Graficzny plan obiektu do IBPRzut kondygnacjiod 110 zł
Graficzny plan obiektu do IBPPlan sytuacyjnyod 150 zł
Instrukcja Bezpieczeństwa PożarowegoOpracowanie całościod 1500 zł
Instrukcja ppoż (z paskiem)Skrócona - ogólnaod 100 zł
Operat pożarowyOpracowanie indywidualneod 3000 zł


PLAN EWAKUACJI ONLINE

admin@planobiektu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zasady ochrony danych osobowych:

Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mirosław Wiktor PLANY EWAKUACJI, zwany dalej "Administratorem";
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
5) Podanie danych jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi, w przypadku nie podania danych niemożliwy będzie kontakt;
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (podanych w naszym formularzu zgłoszeniowym), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Mirosław Wiktor - Usługi ppoż.


Polityka logo polityki prywatności cookies:

Polityka plików “cookies” strony http://www.planewakuacji.pl.
1) Piki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2) Serwis Plany Ewakuacji (Usługi ppoż.) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3) Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu http://www.planewakuacji.pl,
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4) Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5) W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
6) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7) Użytkownicy serwisu http://www.planewakuacji.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


PLAN EWAKUACJI ONLINE

admin@planobiektu.pl

Ta strona używa cookies. Polityka prywatności . Akceptuję